Uticaj stepena kristaličnosti, sadržaja aluminijum-oksida i natrijum-oksida na kapacitet sorpcije vode NaY zeolitom

Учитавање...
Сличица
Датум
2016
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
U radu su prezentovani matematički modeli koji opisuju zavisnost kapaciteta sorpcije vode od stepena kristalizacije, sadržaja Na2O i Al2O3 u NaY zeolitu. Pri različitim uslovima kristalizacije, sintetisan je NaY zeolit iz natrijum-aluminatnog rastvora, vodenog stakla i sumporne kiseline. Dobijeni zeolitski prahovi okarakterisani su na sledeće parametre: Na2O, Al2O3, kapacitet sorpcije vode (WSC) i stepen kristaličnosti (SK). Regresionom analizom uzoraka zeolitskih prahova, u kojima su se vrednosti kretale za: sadržaj Na2O u intervalu 13,81 do 16,14%, Al2O3 od 21,58 do 27,17%, SK od 58,70 do 114,00% i WSC od 21,32 do 36,59%, došlo se do zaključka da postoji značajna korelacija između kapaciteta sorpcije vode i stepena kristaličnosti, za razliku od sadržaja Na2O i sadržaja Al2O3 u zeolitskom prahu, čija se korelacija sa kapacitetom sorpcije vode, može zanemariti. Matematički model dobijen linearnom regresionom analizom imao je visok R2 = 0,796, dok je bolji matematički model dobijen nelinearnom regresionom analizom R2 = 0,912, kojom je kapacitet sorpcije vode iskazan preko kvadratnog modela.
Опис
Кључне речи
regresiona analiza, kapacitet sorpcije vode, stepen kristaličnosti
Цитат