Одрживост прoизвoдњe енергије из биомасе

Учитавање...
Сличица
Датум
2023
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Академија наука и умјетности Републике Српске
Апстракт
Посљедњих година свједоци смо изузетног интересовања за производњу енергије из обновљивих извора енергије, као и низа мјера енергетске ефикасности које се проводе у циљу смањења коришћења фосилних горива. Свакако, то води директно или индиректно заштити животне средине и смањењу емисија штетних гасова. Међутим, уколико не постоје систематски и плански приступи коришћењу обновљивих извора енергије и мјера повећања енергетске ефикасности, може доћи до турбулентних појава, попут несташице биомасе као горива, кашњења у испорукама енергије, нарушавања нормалних формирања тржишних цијена енергије и енергената. Одрживост коришћења биомасе у енергетске сврхе произилази из опште дефиниције одрживости, а тиче се друштвене, еколошке, енергетско-ресурсне и економске одрживости. Из потребе за задовољењем већине сегмената одрживости настао је и процес вишекритеријумске оптимизације. У овом поглављу дат је преглед различитих ланаца снабдијевања дрвном биомасом, технологија и њихова оптимизација за услове који одговарају Републици Српској. Приступ моделирања ланаца снабдијевања биомасом, њихова оптимизација, логистика, статистички подаци у биоенергетском сектору, детектовање реалних потенцијала биомасе, процјене потреба за горивима од биомасе,отварање нових радних мјеста у овом сектору и стратешко планирање, требали би бити пут одрживог коришћења овог ресурса. То је уједно и пут који треба да почне слиједити Република Српска када је у питању биомаса као енергент.
Опис
Кључне речи
Одрживост, логистика, ланци снабдијевања биомасом, критеријуми, оптимизација, стратешко планирање
Цитат