POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU SEKUNDARNIH ENERGENATA OD DRVNOG OTPADA – KAPACITETI I MOGUĆNOSTI NA PODRUČJU ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA

Учитавање...
Сличица
Датум
2018
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Utvrđivanje kapaciteta proizvodnje sekundarnih energenata na području Zeničko-dobojskog kantona pruža važno uporište za detaljnije i racionalnije planiranje korištenja drvnog otpada iz različitih izvora, koji nastaje na navedenom području. U ovom radu istražene su i prikazane prednosti korištenja sekundarnih energenata u odnosu na fosilna goriva, i to sa ekonomskog, ekološkog i energetskog aspekta. U cilju prikupljanja podataka kreiran je anketni upitnik sa konkretnim pitanjima vezanim za proizvodnju sekundarnih energenata na koja su odgovore dali odgovorna lica subjekata koji su obuhvaćeni istraživanjem. Rezultati rada pokazuju da potencijal proizvodnje sekundarnih energenata na području Zeničko-dobojskog kantona ne koristi se na zadovoljavajućem nivou. Maksimalni kapaciteti proizvodnje se ni približno ne ostvaruju. Zaključci govore da je proizvodnja cijepanog drveta tek 49% od maksimalnog kapaciteta, peleta i briketa oko 60%.
Опис
Кључне речи
Drvna biomasa, sekundarni energenti, obnovljivi izvori energije
Цитат