Identifikacija samoizavanih vibracija pri obradi struganjem primenom savremene dijagnostičke opreme

Учитавање...
Сличица
Датум
2013
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Institut IMK "14. oktobar", Kruševac
Апстракт
Pojava samoizazvanih vibracija pri obradi rezanjem je odavno uočena, ali i danas predstavlja vrlo aktuelno polje istraživanja kako sa stanovišta matematičkog modeliranja i predikcije, tako i sa stanovišta eksperimentalnog ispitivanja i upravljanja obradnim procesom. Razvojem NU mašina alatki i sve većom primenom visokobrzinske obrade, pomenuti problemi su postali još izraženiji, pa su detekcija i prevencija nastanka samoizazvanih vibracija postale suštinski važne za eksploataciju ovih obradnih sistema. U radu je prikazan način utvrđivanja trenutka nastanka samoizazvanih vibracija pri obradi struganjem, kao jednog od indikatora dinamičke nestabilnosti obradnog sistema, primenom savremene dijagnostičke opreme National Instruments i LabView i Matlab softvera. Takođe, na osnovu eksperimentalno dobijenih rezultata, primenom metode tangenti, određene su granične vrednosti dubine rezanja pri kojima dolazi do nastanka samoizazvanih vibracija, kao osnove za definisanje karte stabilnosti obradnog sistema, i identifikaciju najosetljivijeg elementa sa stanovišta dinamičkog ponašanja mehaničke strukture mašine alatke.
Опис
Кључне речи
Dinamičko ponašanje obradnih sistema, Samoizazvane vibracije, Eksperimentaln ispitivanje, Karta stabilnosti
Цитат