UTICAJ TEMPERATURNOG POLJA NA DINAMIČKO PONAŠANJE ROTORA TURBOGENERATORA

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2010-03
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Pri eksploataciji sinhronih generatora veliki dio energije se gubi i pretvara u toplotu. Gubici se sastoje od gubitaka u namotajima statora i rotora, zatim u jezgru i od gubitaka u ležištima i zaptivačima gdje se kinetička energija pretvara u toplotnu. Pri promjeni režima rada generatora, zatim pri neravnomjernom hlađenju po obimu rotora usled različitih mogućih uzroka (greške u obradi, nesimetričnosti i nejednakosti otvora za hlađenje i žljebova za namotaje, prašina, pukotine i dr.) dolazi do formiranja nesimetričnih i nestacionarnih temperaturnih polja po lokaciji i vremenu rada. Usled vrlo malih razlika temperature zbog velike elastičnosti rotora i velikog raspona između ležišta formira se ugib neutralne linije rotora što dovodi do značajnih promjena neuravnoteženosti sistema. Ovako izazvana neuravnoteženost proizvodi dodatnu inercijalnu silu koja u senzorskom odzivu sa sistema značajno mijenja amplitudu i fazu 1X komponente mehaničkih vibracija pri stacionarnom radu sistema. Pošto ove simptome mogu imati i neke druge neispravnosti u sistemu, potrebno je izvršiti i dopunska ispitivanja, kako bi se odredila veličina i uticaj ove pojave na ukupno dinamičko stanje sistema i tako blagovremeno spriječili njeni neželjeni efekti.
Опис
Кључне речи
turbogenerator, temperaturno polje, dinamika rotora, neuravnoteženost, nadzor, dijagnostika
Цитат