KARAKTERIZACIJA ZAVARENIH SPOJEVA SA DELIMIČNOM PENETRACIJOM NA KONSTRUKCIONOM ČELIKU S355N

Учитавање...
Сличица
Датум
2021
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
DUZS - Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji, Beograd
Апстракт
Postojeći standardi zahtevaju zavarene spojeve sa potpunom penetracijom. Smatra se, da se zavarenim spojevima sa potpunom penetracijom, minimizira koncentracija napona u korenskom prolazu. Međutim, brojne su situacije u industriji, u kojima je zadovoljavajuća nosivost zavarenog spoja sa delimičnom penetracijom. Ako ispitivanja zavarenih spojeva sa delimičnom penetracijom pokažu zadovoljavajuću nosivost, benefiti u odnosu na zavarene spojeve sa potpunom penetracijom se ogledaju u nižim troškovima, odnosno manje je potrebno vreme za pripremu spoja, manje je potrebno dodatnog materijala, odnosno kraće je vreme neophodno za izradu zavarenog spoja. U radu je dato ispitivanje sučeonih zavarivanih spojeva konstrukcionog čelika S355N, sa delimičnom penetracijom, ostvarenih MAG postupkom u nadglavnom položaju (PD) u zaštiti mešavine gasova. Uzorci su zavarivani sa različitim parametrima zavarivanja i sa različitom pripremom spoja – dubina spoja, a ispitivanja su vršena nedestruktivnim metodama (vizuelna kontrola, ispitivanje penetrantima i magnetnim česticama) i destruktivnim metodama –zatezanje, savijanje i tvrdoća.
Опис
Кључне речи
Zavareni spojevi sa delimičnom penetracijom, MAG postupak zavarivanja, destruktivna i nedestruktivna ispitivanja zavarenih spojeva
Цитат