ZNANJE I VJEŠTINA LIDERA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Учитавање...
Сличица
Датум
2020
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Preduzeća posluju u uslovima otvorenog tržišta i velikih tehnoloških promjena, sa sve većom konkurencijom i sve većim zahtjevima savremenog tržišta. U takvom okruženju, podložnom izuzetno brzim promjenama, liderska uloga je veoma složena i zahtijeva od lidera posebne vještine i znanja, afinitete i sposobnosti, kao i komunikaciju na svim nivoima u organizaciji. Lideri treba da organizaciju vode na osnovu definisane misije i vizije koristeći menadžment do cilja koji je ostvariv, sa posebnom pažnjom na integraciju različitih karakteristika koje će dovesti do zadovoljavajućeg nivoa kvaliteta proizvoda ili usluga. U ovom radu prikazan je opaženi značaj znanja i vještina lidera u MSP u BiH.
Опис
Кључне речи
liderstvo, kvalitet, znanje, vještine lidera, MSP
Цитат