UTICAJNI PARAMETRI NA VRIJEDNOST RELATIVNOG STEPENA PRENOSA KISEONIKA KOD SISTEMA AERACIJE SA UDUVAVANJEM VAZDUHA U VODU

Учитавање...
Сличица
Датум
2020-11
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo
Апстракт
Relativni stepen prenosa kiseonika u vodi (α-faktor) je bezdimenziona veličina koja predstavlja odnos zapreminskog koeficijenta transporta kiseonika za otpadnu vodu i zapreminskog koeficijenta transporta kiseonika za čistu vodu. Mnogobrojna istraživanja do sada provedena pokazuju da α-faktor ima relativno veliki uticaj pri određivanju vrijednosti standardne brzine transporta kiseonika u vodi. Pri projektovanju sistema aeracije sa uvođenjem vazduha u vodu određivanje tačne vrijednosti relativnog stepena prenosa kiseonika je od izuzetnog značaja. Relativni stepen prenosa kiseonika zavisi od više različitih veličina. U radu su razmatrani parametri koji utiču na vrijednost α-faktora. Najveći uticaj na vrijednost ovog faktor ima sastav otpadne vode, vrsta procesa aeracije, konfiguracija bazena za aeraciju, položaj i raspored distributera vazduha, protok i veličina mjehurova vazduha koji se uvode u vodu.
Опис
Кључне речи
parametri, α-faktor, otpadna voda, čista voda
Цитат