Uticaj procesnih parametara na morfologiju i adsorpcione osobine nanokristalnog bemita

Учитавање...
Сличица
Датум
2014
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
Dobijanje različitih prelaznih faza Al2O3 dobrih adsorpcionih osobina poslednjih decenija privlači veliku pažnju istraživača kako sa aspekta istraživanja tako i sa aspekta primene ovih materijala. Prelazne Al2O3 faze predstavljaju metastabilne polimorfne oblike alumine koje nastaju pri dehidrataciji aluminijum-hidroksidnih (gibsita i bajerita) ili aluminijum-oksihidroksidnih prahova (bemita). U ovom radu sintetisan je nanokristalni bemit polazeći od rastvora natrijum-aluminata, dobijenog u Bajerovom postupku. U procesu neutralizacije sumpornom kiselinom, podešavanjem procesnih parametara i dodatkom glukoze, dobijen je nanokristalni bemit, prosečne veličine kristalita ispod 5 nm i specifične površine iznad 360 m2/g. Za analizu faznog sastava, strukture i morfologije dobijenih prahova primenjene su sledeće metode: rentgenska difrakcija, XRD, Furije transformisana infracrvena spektroskopija, FT-IR, skenirajuća elektronska mikroskopija, SEM i niskotemperaturna adsorpcija azota. Rezultati su pokazali da je, bez obzira na uslove sinteze, a uz korišćenje glukoze, moguće dobiti nanokristalni bemitni prah, na relativno niskoj temperaturi. Pri tome je pokazano da karakteristike praha (struktura i morfologija) zavise od pH vrednosti polaznog rastvora kao i od vremena trajanja reakcije neutralizacije.
Опис
Кључне речи
natrijum-aluminat, nanokristalni bemit, neutralizacija, morfologija čestica, specifična površina, zapremina pora, raspodela pora po veličini
Цитат