Modelovanje stabilnosti bioaktivnog bakar(II) kompleksa primenom eksperimentalnog dizajna

Учитавање...
Сличица
Датум
2012
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
Nа listi nајzаstuplјеniјih hеmiјskih еlеmеnаtа u čоvеkоvоm оrgаnizmu, bаkаr sе nаlаzi nа trеćеm mеstu, pоslе gvоžđа i cinkа. Iako je ozbiljni deficit bakra u humanom organizmu retka pojava, ona je propraćena različitim simptomima. U ovom radu je matematičkim modelovanjem ispitana farmaceutska stabilnost nоvog оrgаnskо-nеоrgаnskog kоmplеksа nа bаzi јоnа bаkrа sа pоlisаhаridom pululanom, koji se može upotrebiti za tretman stanja deficita bakra u humanom organizmu. Tokom modelovanja primenjen je pun faktorijalni dizajn. Vreme degradacije, koncentracija oksidacionog agensa, temperatura i pH vrednost posmatrane su kao nezavisne promenljive, dok je vrednost električne provodljivosti uzeta kao odgovor. Posmatrani nivoi nezavisno promenljivih bili su: 0, 30, 60 min za vreme, 0,1, 0,5 i 1,0% za koncentraciju oksidacionog agensa, 20, 40 i 60 °C za temperaturu i 1, 7 i 13 za pH vrednost. Na osnovu statističke analize podataka (ANOVA) pri studiji termo stabilnosti glavni uticaj na provodljivost kompleksa pokazala je temperatura i vreme degradacije. Značajni faktor kod studije oksido stabilnosti je vreme degradacije, dok su kod hidrolitičke studije značajni vreme degradacije, pH vrednost, kao i temperatura.
Опис
Кључне речи
modelovanje; bakar–pululan kompleks; stabilnost
Цитат