PREVALENCA OŠTEĆENJA SLUHA KOD DECE U ISTOČNOM DELU REPUBLIKE SRPSKE

Учитавање...
Сличица
Датум
2018
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
University of Belgrade - Faculty for Special Education and Rehabilitation, Belgrade
Апстракт
Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi prevalenca oštećenja sluha kod dece mlađeg školskog uzrasta na teritoriji Istočnog dela Republike Srpske. Uzorak je činilo 408 dece oba pola (49% dečaka i 51% devojčica), uzrasta od 6 do 10 godina (starost u godinama AS=7,72; SD=1,20). Ispitanici su prema uzrastu bili podeljeni u pet grupa. Pre audiometrijskog skrininga sva deca prošla su otoskopski pregled. Ispitivanje sluha rađeno je u tihim sobama, audiometrom Sibelmed AC50-B, uz korišćenje supra-auralnih slušalica zatvorenog tipa. Prag sluha je procenjivan na frekvencijama od 0,5, 1, 2, 3 i 4 kHz. Prevalenca oštećenja sluha na jednom ili oba uva, sa pragom većim od 25 dBHL, iznosila je 11,7%, bilateralnog oštećenja sluha bilo je 3,2%, a unilateralnog 8,5%. Prema stepenu oštećenja, 11% su bila laka i 0,7% umerena oštećenja sluha. Najviše je bilo konduktivnih oštećenja sluha – 10%, zatim senzorineuralnih – 1,5% a najmanje mešovitih – 0,2%. Nije utvrđena razlika u prevalenci, konfiguraciji i stepenu oštećenja sluha u odnosu na pol i uzrast dece
Опис
Кључне речи
prevalenca, bilateralno oštećenje sluha, unilateralno oštećenja sluha, mlađi školski uzrast
Цитат