Promena broja stanovnika Grada Istočno Sarajevo u međupopisnom periodu 1991-2013

Учитавање...
Сличица
Датум
2019
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Demographic Research Centre of the Institute of Social Sciences & the Association of Demographers of Serbia
Апстракт
Prostor Grada Istočno Sarajevo je po mnogo čemu specifičan, a između ostalog po tome što su ratni sukobi (1992-1995) doveli do značajnih promena, prvenstveno u pogledu teritorije i državnih granica, a izazvali su i velika pomeranja stanovniš-tva što sa sobom nosi niz demografskih promena i posledica. Predmet istraživanja rada je međupopisna promena broja sta-novnika 1991-2013. godine, po čemu je uočljivo da je Bosna i Hercegovina bila bez popisa stanovništva 22 godine. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li je međupopisna dinamika stanovništva pozi-tivna ili negativna, odnosno da li je prisu-tan proces depopulacije i koliko je on istovetan za celokupan istraživani prostor. Da bi se ostvario cilj istraživanja bilo je neophodno izvesti procenu broja stanovnika za 1991. godinu, jer je dezintegracija naselja na teritoriji Grada Istočno Sarajevo stvorila ogromne probleme uporedivosti statističkih podataka o stanovništvu. Na-kon toga analizirana je međupopisna di-namika stanovništva u periodu 1991-2013. godine. Istraživanje je pokazalo da Grad Istočno Sarajevo u međupopisnom perio-du ima pozitivnu populacionu dinamiku, koja je karakteristika isključivo urbanog prostora, dok ruralni prostor ima obeležje ukupne depopulacije.
Опис
Кључне речи
međupopisna promena broja stanovnika | populaciona dinamika | depopulacija | Grad Istočno Sarajevo | Bosna i Hercegovina
Цитат