Formalizovana metodologija za separaciju trokomponentnih elektrolitičkih sistema. Parcijalna separacija sistema

Учитавање...
Сличица
Датум
2013
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
U ovom radu predstavljena je formalizovana metodologija za separaciju soli iz trokomponentnih elektrolitičkih sistema. U osnovi metodologije je multivarijantni modelirajući blok, poopštenog kristalizacionog procesa, čije opcije simuliraju granične uslove egzistencije ravnotežnih procesa i elemente kristalizacionih tehnika: hlađenje sistema preko kontaktne površine, hlađenje uz smanjenje pritiska, kristalizaciju isoljavanjem, kristalizaciju uz isparavanje vode i kombinaciju navedenih kristalizacionih tehnika. Mogućnosti kreiranog procesnog simulatora pokazane su na primjerima separacije soli iz sistema, NaCl–Na2SO4–H2O, sa različitim sadržajem soli u polaznom sistemu.
Опис
Кључне речи
sinteza procesa kristalizacije, matematičko modelovanje i simulacija, separacija elektrolitičkih sistema
Цитат