Grafičke konstrukcije karakterističnih dijagrama u hemijskom inženjerstvu primenom diferencijalne geometrije

Учитавање...
Сличица
Датум
2012
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
Polazeći od eksperimentalnog dijagrama koncentracija–vreme (cA,t), u radu je grafičkom metodom konstruisan dijagram brzina reakcije–vreme (rA,t). Konstrukcija je izvedena na bazi konstruisanih tangenti u proizvoljnim tačkama polaznog dijagrama i povlačenjem potega paralelnih sa istim u unapred zadatom polu. Dokaz konstrukcije izveden je primenom diferencijalne geometrije odnosno glavne teoreme diferencijalnog računa. Pri ovome iskorišćene su diferencijalne osobine između posmatranih veličina. Iz analitičkih zavisnosti rA = rA(t) i cA = cA(t) koje mogu biti vrlo složene (polinomi n-tog stepena), eliminisanjem vremena t radi potpunijeg opisivanja procesa, može se dobiti analitička zavisnost rA = rA(cA) koja se zatim grafički predstavlja. Međutim, ovo eliminisanje vremena, može se izvršiti i grafički, na relativno jednostavan način. Nakon toga, primenom integralnog računa pokazano je da je priraštaj koncentracije u vremenskom razmaku srazmeran površini dijagrama (rA,t). Primenom slične procedure, u nastavku, pokazano je da je priraštaj vremena srazmeran površini dijagrama (1/rA,cA). Da bi prikazana metoda imala praktičnu primenljivost, u radu su izvedene relacije za odgovarajuće koeficijente razmere. Verifikacija metode prikazana je na dva karakteristična primera iz hemijske kinetike, pri različitoj monotonosti polaznih eksperimentalnih funkcija.
Опис
Кључне речи
eksperimentalni vremenski dijagrami, brzina hemijske reakcije, koeficijent razmere, kvalitativna analiza
Цитат