О КОНГРУЕНЦИЈИ СТАРОРУСКИХ ЗБИРНИХ ИМЕНИЦА У ПОВЕСТИ О МИНУЛИМ ВРЕМЕНИМА2

Учитавање...
Сличица
Датум
2021
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Faculty of Philosophy, University of East Sarajevo
Апстракт
У раду се на материјалу староруског споменика Повест о минулим временима разматра конгруенција збирних именица братиꙗ, дрѹжина, Рѹсь и родъ са заменицама, глаголима, партиципима, посесивима и придевима. Таква конгруенција могла је бити семантичка − када је реч уз коју збирна именица стоји у форми множине, или формалнограматичка − када је одговарајућа реч у форми једнине. Истовремено се врши поређење са српским језиком и разматра конгруенција у оквиру одговарајућих преводних еквивалената.
Опис
Кључне речи
конгруенција, збирне именице, староруски језик, српски језик
Цитат