Eksperimentalno određivanje uticaja opterećenja na zagrijavanje kotrljajnog ležaja

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2017-03
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Osnovni zadatak ležaja jeste da omogući relativno kretanje obrtnih mašinskih dijelova tokom prenošenja opterećenja sa odgovarajućom tačnošću njihovog položaja. U toku rada obrtnih dijelova, na ležajima može doći do nastanka povišenih temperatura, koje mogu nastati usljed neispravnosti ležaja ili pak pojave preopterećenja. Radi određivanja uslova nastanka povišene temperature na kotrljanom ležaju usljed pojave preopterećenja, u ovom radu su vršena ispitivanja i upoređivanje rezultata neopterećenog i opterećenog ležaja poznatim masama. Za određivanje temperature ležaja korišćena je termovizijska kamera. Na osnovu dobijenih rezultata formiran je uporedni dijagram na kome se vidi tok zagrijavanja i hlađenja ležaja, za sva predmetna ispitivanja.
Опис
Кључне речи
kotrljajni ležaj; zagrijavanje ležaja; termovizijska kamera
Цитат