СКЛОНОСТ КА НЕОПРАВДАНОМ АНАЛОГИЈСКОМ ТРАНСФЕРУ

Учитавање...
Сличица
Датум
2021
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Institute for Educational Research, Belgrade
Апстракт
Један од највећих проблема везаних за примену аналогија у настави и учењу односи се на могућност да дође до погрешног разумевања садржаја учења што је у таквим случајевима узроковано неоправданим аналогијским трансфером. У раду су приказани резултати истраживања о неоправданом аналогијском трансферу приликом примене аналогија у ситуацијама које су типичне за учење у академском контексту. Циљ истраживања био је да се испита у којој мери је у учењу уз примену аналогије код испитаника изражена склоност ка неоправданом аналогијском трансферу. На узорку од 140 студената реализовано је квазиекспериментално истраживање са елементима теренског експеримента. Испитаници су читали два текста. У једном је измишљена животиња упоређена са познатом животињом, а у другом је измишљена игра упоређена са познатом игром. Експериментални фактор представљало је експлицитно указивање на разлике међу поређеним објектима. Тестовима знања мерено је колико су испитаници запамтили о карактеристикама по којима су упоређивани објекти слични, односно према којима нису слични. Анализом одговара из тестова регистровали смо неоправдани аналогијски трансфер. Резултати показују да је склоност ка неоправданом аналогијском трансферу присутна у значајној мери. Та склоност се може умањити ако се, поред сличности на којима почива аналогија, указује и на разлике међу објектима који се у аналогији пореде, али се ни тада она неће сасвим отклонити. Као основне педагошке импликације које следе из добијених резултата могу се истаћи потреба да се код наставника и аутора уџбеника јача свест о потенцијалној опасности која прети од неоправданог аналогијског трансфера и препорука да приликом примене аналогија указују ученицима на разлике између базног и циљног домена. Тиме се ова опасност у значајној мери умањује
Опис
Кључне речи
учење, аналогије, аналогијски трансфер.
Цитат