ANALITIČKO ODREĐIVANJE SOPSTVENIH FREKVENCIJA POGONSKOG VRATILA

Учитавање...
Сличица
Датум
2016-12
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Апстракт
Modalna analiza je dinamička analiza linearnih sistema sa N stepeni slobode koja se zasniva na metodi razvijanja po vlastitim oblicima ili tonovima. Kroz ovaj rad je prikazano analitičko određivanje sopstvenih frekvencija oscilovanja pogonskog vratila mjenjačkog prenosnika snage DMB 6.80.235 primjenom Ojler-Bernulijeve teorije greda. Dobijeni rezultati su poređeni sa rezultatima sopstvenih frekvencija baziranim na ranijim istraživanjima, a dobijenim na osnovu eksperimentalne postavke, kao i numeričkim putem uz upotrebu software-a Ansys Workbench 12.1. Konačan cilj rada je dobijanje pouzdanog matematičkog modela sprezanjem parcijanih prenosnih funkcija.
Опис
Кључне речи
matematički model, modalna analiza, Ojler-Bernulijeva teorija greda, pogonsko vratilo, sopstvene frekvencije, mathematical model, modal analysis, Euler-Bernoulli beam theory, drive shaft, natural frequencies
Цитат