SKALA INTERAKCIJE SA OSOBAMA S OMETENOŠĆU: PROVJERA FAKTORSKE STRUKTURE1

Учитавање...
Сличица
Датум
2018
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
University of Belgrade - Faculty for Special Education and Rehabilitation, Belgrade
Апстракт
Ispitivanje stavova prema osobama s ometenošću je polje interesovanja brojnih autora posljednjih godina. U skladu sa tim, upotrebljavane su različite skale za mjerenje stavova, na društvenom i personalnom nivou. Najšire primjenjivana skala za mjerenje stavova na personalnom nivou je Skala interakcije sa osobama s ometenošću. Ona je dizajnirana da mjeri stavove u pogledu nelagodnosti koju osobe mogu osjećati prilikom stupanja u socijalne interakcije sa osobama s ometenošću. Cilj istraživanja je utvrđivanje faktorske strukture Skale interakcije sa osobama s ometenošću. U istraživanje su uključena 462 studenta Medicinskog fakulteta u Foči koji pohađaju tri studijska programa: Medicina, Specijalna edukacija i rehabilitacija i Zdravstvena njega. U cilju utvrđivanja faktorske strukture skale primjenjena je ekstrakcija glavnih komponenti sa ortogonalnom varimaks rotacijom. Rezultati su pokazali da se izdvajaju dva faktora koja objašnjavaju 37,69% varijanse i imenovana su kao Empatija i Nelagodnost i strah. Iz ove verzije skale izostavljena su tri ajtema sa malim faktorskim zasićenjem. Neslaganje s drugim autorima u odnosu na broj dobijenih faktora nameće potrebu za provjeravanjem strukture skale na različitim i brojnim uzorcima radi provjere invarijantnosti skale u različitim kontekstima.
Опис
Кључне речи
riječi: stavovi, faktorska analiza, osobe s ometenošću, studenti
Цитат