IMPLEMENTACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA ENERGIJOM ISO 50001:2011 U BIH

Учитавање...
Сличица
Датум
2016
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Potreba za pravilnim korištenjem energetskih resursa i obnovljivih izvora energije dovela je do uspostavljanja novog međunarodnog standarda u cilju sprečavanja nepravilne potrošnje energije i smanjenja zagađivača životne sredine. Svrha ovog standarda je da omogući organizacijama da uspostave sistem i procese potrebne za poboljšanje energetskih performansi, uključujući i energetsku efikasnost, korištenje i potrošnju. Implementacija sistema za upravljanje energijom, pomaže organizacijama u planiranju radi smanjenja troškova energenata, optimizaciji primjene energije, smanjenja zagađivanja životne sredine i obezbjeđenje odgovarajućeg sadržaja energije proporcionalnog kvaliteta i troškova.
Опис
Кључне речи
ISO 50001:2011, Upravljanje energijom
Цитат