ANALIZA KRISTALIZACIJE NATRIJUM HLORIDA IZ RASTVORA U VAKUUM KRISTALIZERU SA RECIRKULACIJOM SUSPENZIJE

Учитавање...
Сличица
Датум
2009
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
U ovom radu je izvedena analiza kristalizacije NaCl iz vodenih rastvora u vakuum kristalizerima sa recirkulacijom suspenzije. Vakuum kristalizer kao objekat projektovanja prikazan je kao skup osnovnih aparativno-procesnih jedinica. Aparativno-procesna jedinica je krupni sastavni dio aparata u kojoj se odvija niz fizičko-hemijskih pojava koje zajedno čine jedinični proces kristalizacije. Analizom teorijskih postavki, literaturnih podataka i rezultata istraživanja opisana je svaka aparativno-procesna jedinica odgovarajućim sistemom matematičkih funkcija. Ovaj rad je doprinos stvaranju jedinstvene metodologije projektovanja vakuum kristalizera.
Опис
Кључне речи
Цитат