Изјава о приватности

Докторске дисертације похрањене у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Источном Сарајеву су доступне у отвореном приступу могу да користе сви који поштују одредбе садржане у одабраном типу лиценце Креативне заједнице (Creative Commons).

- Ауторство (CC BY)
- Ауторство – некомерцијално (CC BY-NC)
- Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)
- Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)
- Ауторство – без прерада (CC BY-ND)
- Ауторство – дијелити под истим условима (CC BY-SA)

Појашњење типа лиценце Креативне заједнице:


1. Ауторство (CC BY). Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дјела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце, чак и у комерцијалне сврхе. Ово је најслободнија од свих лиценци.

2. Ауторство - некомерцијално (CC BY-NC). Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дјела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дјела.

3. Ауторство - некомерцијално - без прерада (CC BY-NC-ND). Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дјела, без промјена, преобликовања или употребе дјела у свом дјелу, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дјела. У односу на све остале лиценце, овом лиценцом се ограничава највећи обим права коришћења дјела.

4. Ауторство - некомерцијално - дијелити под истим условима (CC BY-NC-SA). Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дјела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце и ако се прерада дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дјела и прерада.

5. Ауторство - без прерада (CC BY-ND). Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дјела, без промјена, преобликовања или употребе дјела у свом дјелу, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца дозвољава комерцијалну употребу дјела.

6. Ауторство – делити под истим условима (CC BY-SA). Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дјела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце и ако се прерада дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова лиценца дозвољава комерцијалну употребу дјела и прерада. Слична је софтверским лиценцама, односно лиценцама отвореног кода.