Jedan pogodan model za određivanje korelacije između stvarnog i srednjeg specifičnog toplotnog kapaciteta i mogućnosti njegove primene

Учитавање...
Сличица
Датум
2013
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
Polazeći od definicije srednjeg specifičnog toplotnog kapaciteta za određeni, pogodno izabran temperaturski interval, primenom diferencijalnog i integralnog računa, u radu je izvedena analitička zavisnost stvarnog od srednjeg specifičnog toplotnog kapaciteta. Dobijena relacija u diferencijalnom obliku, za definisani temperaturski interval, omogućuje direktno rešavanje problema, bez posebnih ograničenja za njenu primenu. Koristeći dobijenu zavisnost, izveden je opšti model u obliku polinoma proizvoljnog stepena u zavisnosti od temperature, koji je pogodniji i brži za praktičnu primenu od postojećeg modela, koji nema opšti karakter. Na bazi izvedene zavisnosti, primenom diferencijalne geometrije, data je nova metoda za grafičko rešavanje postavljenog problema, što takođe može imati praktični značaj s obzirom na to da se mnogi problemi u termodinamičkoj praksi rešavaju paralelno, analitički i grafički. Dobijeno rešenje iskorišćeno je za određivanje razmenjene specifične količine toplote, preko izvedenog analitičkog modela. Predloženo grafičko rešenje iskorišćeno je za konstrukciju dijagrama razmenjena specifična količina toplote–temperatura, na kome je dat postupak za određivanje stvarnog i srednjeg specifičnog toplotnog kapaciteta. Dokaz svih grafičkih konstrukcija izveden je korišćenjem diferencijalnih osobina između pojedinih termodinamičkih veličina. Verifikacija prikazanog modela kao i mogućnosti njegove primene data je na nekoliko karakterističnih primera poluidealnog i realnog gasa. Pri ovome, pored linearnih i nelinearnih funkcija u obliku polinoma, analizirana je i eksponencijalna funkcija zavisnosti specifičnih toplotnih kapaciteta od temperature
Опис
Кључне речи
stvarni i srednji specifični toplotni kapacitet, poluidealan gas, realan gas, razmenjena specifična toplota, diferencijalna geometrija, analitičke korelacije, grafičke konstrukcije
Цитат