Dobijanje prelaznih faza aluminijum-oksida polazeći od natrijum-aluminata primenom Bajerovog postupka

Учитавање...
Сличица
Датум
2011
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
Polazni aluminijum-hidroksidni i aluminijum-oksihidroksidni prahovi za dobijanje prelaznih faza Al2O3 su dobijeni u postupku neutralizacije natrijum-aluminata, dobijenog u klasičnom Bajerovom postupku, 1 M rastvorom sumporne kiseline. U zavisnosti od koncentracije polazog rastvora, trajanja reakcije neutralizacije i pH rastvora, sintetisani su prahovi različitog faznog sastava, uglavnom višefazni, ali sa dominantnom fazom gibsita, bajerita ili bemita. Pored toga, različiti uslovi sinteze uticali su na dobijanje prahova različite morfologije i specifične površine. Posle termičke obrade prahova na 500 oC u trajanju od 30 min, u zavisnosti od njihovog polaznog sastava i morfoloških karakteristika dobijene su prelazne faze aluminijum-oksida i to η- i γ-Al2O3, specifične površine od 264 do 373 m2/g. Pri tome je pokazano da se zagrevanjem bajerit i pseudobemit transformišu u η-fazu, a gibsit u γ-fazu, zadržavajući morfologiju polaznog praha.
Опис
Кључне речи
Bajerova tečnost; bajerit; η-Al2O3; γ-Al2O3; specifična površina
Цитат