VIŠEVARIJANTNI SIMULATOR PROCESA HLAĐENJA TROKOMPONENTNOG ELEKTROLITIČKOG SISTEMA U VAKUUMU

Учитавање...
Сличица
Датум
2010
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
U ovom radu prezentirana je metodologija razvoja viševarijantnog simulatora za procese hlađenja višekomponentnih elektrolitičkih sistema u vakuumu. Metodologija podrazumijeva simulaciju procesa hlađenja, s ciljem korištenja dijela entalpije sistema, a također omogućava utvrđivanje i simulaciju fizički provedivih alternativa za procese hlađenja uz kristalizaciju soli ili smješe soli. Za slučajeve kada parametri polaznog sistema ne obezbjeđuju kristalizaciju ciljne soli, u trivijalnoj strukturi, kreirana metodologija utvrđuje uslove pri kojima se podsistem kondicioniranja, sa podsistemom kristalizacije integriše u acikličnu odnosno cikličnu strukturu. Karakteristike razvijene metodologije i viševarijantnog procesnog simulatora pokazane su na nizu primjera vezanih za hlađenje sistema NaCl–CaCl2–H2O odnosno NaCl–KCl–H2O.
Опис
Кључне речи
Цитат