MORFOLOŠKA PRODUKTIVNOST SLOŽENIH IMENICA U ENGLESKOM JEZIKU NA NIVOU PRAVILA TVORBE

Учитавање...
Сличица
Датум
2022
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Апстракт
Predmet proučavanja rada jeste produktivnost složenih imenica u engleskom jeziku na nivou pravila tvorbe. U istraživanju se koristio korpus sastavljen od novinskog, književnog, stručnog i televizijskog registra koji je ručno prikupljen. Koristeći deskriptivno-analitičku i statističu metodu prilikom analiziranja korpusa dolazimo do 571 primjera složenica. Primjeri su nas prvo doveli do 10 različitih semantičkih koncepata, tj. skupova, u kojima smo potom određivali tvorbene tipove i morfološke tipove posebno za svaki skup, što je suština analize produktivnosti na ovom nivou i cilj rada. Rezultati do kojih smo došli potvrđuju našu početnu hipotezu da je interakcija različitih elemenata od izuzetnog značaja za razumijevanje stvaranja složenih imenica. Tvorbeni tipovi pokazali su nam da se interakcija dva koncepta izdvaja u odnosu na ostale pronađene tvorbene tipove, dok je morfološka analiza pokazala dominaciju dva stema, posebno dvije imenice.
Опис
Кључне речи
morfološka produktivnost, nivo pravila tvorbe, tvorbeni tipovi, morfološki tipovi, složene imenice, engleski jezik.
Цитат